Lyce J.J. Rousseau - Saigon
Anne scolaire : 1965 - 1966
Classe de : 3 M5

Premier rang assis :
Bi Minh Đức - Phạm văn Cao - Nguyen Xun Đồng - Chu Đức Trọng - Mme Santuliana (Prof de Maths)
V thanh Tm, Đặng trọng Khoa - Lm Hon Ton - Bửu Hong Nam

2 rang debout:
Đon Bảo Long (lunettes noires) - Nguyen Đăng Khoa - Huỳnh văn n - L văn Hong - Tần Nhất Thiện
Khưu Michel - Nguyen minh Tm - Vũ B Luyện - Vương Bang Độ - Nguyen Ph Lộc - Phan Thới Thuận
(dcd)
T Nhuận Đức
(lunettes noires) - Phạm Ngọc Hng

3 rang debout:
Trần huy Hong - Nguyen văn Hng -Phạm hữu Hong - Nguyen Minh Đạo - X - Ng Quang Phong
Nguyen văn Hạng - Nguyen thế Anh - X - Nguyen Đức Quang
(adoss la colonne) - ? - ?

dernier rang:
Nguyen Thnh Cng 
(lunettes) - ? (cach) - Trương Hồng Văn (cach) - Đỗ Don Văn (lunettes) - B Đức Việt
Đỗ Don Vũ - Trương Văn Phc
( ct de la colonne)